آمدم که بنویسم ... نشد 

آمدم که بمانم ... نشد

آمدم که بخوانی م ...نشد

من آمدم ...تو نبودی 

و این آغاز پایان گرفتن شد...