این عشق را مدیون چشمان من هستی!

 

 

 

چقدر عاشقانه هایت خواندنیست...

چقدر عاشق شدن تو دیدنیست...

این همه باران... این همه طراوت... این همه لطافت... این همه زیبای...

دنیا همه ی این خوبی ها را مدیون قلب توست!

 

قلب تو که عاشق شد... دنیا چقدر عاشقانه گشت!

حالا تو بگو جز تیغ نگاه من ...

چه رعدی قدرت عاشق کردن تو را داشت؟!

 

 

دنیا زیبایی اش مدیون عشق توست

و توعاشق شدنت را مدیون چشمان من هستی!

 

 

مرمری