همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام...

 بس که اسم تو رو بردم ... بوی تو داره نفسهام...

 

 

 

 

عطر حرفای قشنگت عطر یک صحرا شقایق...

تو همون شرمی که از تو سرخ گونه های عاشق...

 

شعر من رنگ تو داره...رنگ پاک بی ریایی...

بهترین رنگی که دیدم...رنگ زرد کهربایی...

 

 

پ ن:خسته و منتظرم!!

 

مرمری