دارم سخت میگیرم به خودم...

دارم خودم و تنبیه میکنم...

دارم خودم و شکنجه میکنم...

 

دارم خود آزاری میکنم... 

حتی اگه گاهی بی هوا یه لبخند  کوچیک رو لبم بشینه...بعدش از لبام تاوان اون لبخند و پس میگیرم!

بایدبهم بد بگذره ...باید بهم سخت بگذره...

 

 

 

اصلا وقتی تو نیستی باید بکشه و بگذره!

 

مرمری