سلام دوستان عزیزم.

راستش نمی خواستم به این زودی جواب تست ها رو بذارم ولی انگار بعضی از دوستان خیلی عجله داشتند!

کلی تهدیدات جانی شدماسترسبنابر این تسلیمبازنده

 

این هم جواب ها هر کسی با توجه به پاسخ های خودش میتونه بفهمه چه شخصیتی داره:


 

 


جنگل:

جنگل نماد * زندگیست *.

 

اگر شما گزینه ی جنگل در روشنایی را انتخاب کردید بدین معنیست که انسان شادی هستید زندگی شما از محتوای زیادی برخورداراست.

 

جنگل در شب یعنی چیز عمده ای در زندگی شما وجود ندارد . شما یا ناراضی هستید وتصمیم به تغییر رویه ی زندگی دارید. یا استرس شدیدی در زندگی دارید.

 

جنگل نه تاریک نه روشن میانه ی این دو پاسخ است. یعنی بعضی چیزها در زندگی شما رضایتمندانه نیست! 

 

اگر راهی در  جنگل میبینید بدین معناست که هنوز در زندگی خود به طور کامل جا نیافتاده اید و مسیر اصلی و هدفتان را پیدا نکرده اید. جوانتر ها معمولا این راه را میبینند!

 

شخص همراه شما در جنگل * عضو مهم زندگی عاطفی  * شماست!

 

فنجان:

فنجان نماد *ثروت* است در زندگیتان!

اگر فنجان را رها کردهاید یعنی شانس به شما داده میشود و از دست میدهیدش!

یا بدین دلیل است که ثروت برایتان ارزش محسوب نمی شود!

 

اگر ان را برداشته و باز به زمین انداخته اید بدین معنیست که شما به ثروت  باد اورده اعتقادی ندارید و معتقد هستید برای ثروت باید تلاش کنید!

 

اگر شما از فنجان استفاده کردید و دوباره همانجا رهایش کردید بدین معناست که شانس به شما داده شده و شما یک استفاده ی فوری برای ان پیدا کرده اید.یک استفاده ی عملی وفوری از پول و موقعیت در اکنون و حال!

 

اگر فنجان را برداشته و با خود برده اید یعنی قدر شانس و ثروتی که به شما داده میشود را میدانید و پیوسته از ان بهره خواهید برد!

 

آب:

معنی آب  *رابطه ی جنسی*  میباشد!

عمق و سرعت دیده شده نمایانگر تمایل و طرز فکر جنسی شماست!

 

سرعت آبی که دیده اید بیانگر میزان میل و رغبت جنسی شماست.هر چه جریان آب کمتر باشد نشانگر میل کمتر به رابطه ی جنسیست و بر عکس!

 

عمق آب نحوه ی نگرش و انجام رابطه را نشان میدهد هر چه عمق آب بیشتر باشد بدین معناست که رابطه ی جنسی در زندگی شما جایگاه بااهمیت تری دارد! وبه شیوه ی کاملتری انجام میپذیرد!

 

نحوه ی رد شدن شما از آب نشانگر شیوه ی انجام رابطه ی شماست! هر چه راحتتر رد شوید رابطه ی جنسی شما آزادانه تر ...بی قید و بند تر...وبی استرس تر است و برعکس!

 

خرس:

خرس نماد * مشکلات و چگونگی برخورد شما با آن*  است!

هر چه خرسکوچک تر باشد مشکلات شما سطحی ترست. هرچه خرسی که دیده اید بزرگتر و خطرناکتر باشد یعنی شما با مشکلات جدی تری رو به رو میشوید!

 

اگر خرس شما را ندیده ویا دیده وسرگرم بازیستدبدین معناست که شما تحت استرس های شدید روزمره نیستید. و در شرایط ناسالم روحی نیستید.

 

اگر متوجه شما شده و به نحو تهدید امیزی به طرفتان نگاه کرده یعنی شما نیاز به مرخصی دارید!

تحت شار شدید روحی واسترس هستید که شرایط ناسالمی برایتان به وجود اورده است.

 

نحوه ی عبور شما از خرس بیانگر نحوه ی رویارویی شما با مشکلاتست. اگر ان رابغل کرده و با خود میبرید شما عملکرد متفاوتی نسبت به اکثر مردم دارید!

 

اگر از ان فرار کرده یا پنهان شدهاید شما ترجیح میدهید که از فشارهای زندگی دوری کنید که با انها کمتر درگیر شوید !

 

اگر با ان جنگیده و ایمان دارید که پیروز مشوید شما با اراده با مشکلات زندگی مواجه میشوید و اکثر مشکلات بزرگ را حل میکنید.

 

اگر جنگیده زخمی شده اید شما با مشکلات زندگی رو به رو میشوید و آنرا از میان بر میدارید حتی اگر فشار زیادی تحمل کنید!

 

ساحل:

ساحا نماد *ارتباط* شمابا افراد پیرامونتان است!

هر چه افرادی که دیده اید بیشتر باشند دایره ی ارتباطی قویتری دارید.

اگر چه افراد کم صرفا بدین معنانیست که شما اجتماعی نیستید بلکه اکثرا بدین معناست که شما تمایل به محیط های آرام دارید.اکثریت مردم ساحل را با تعدادکمی ادم میبینند!

 

فاصله ی افرادی که درساحل هستند با شما نماد چگونگی ارتباط شما با افراد پیرامونتان است. 

 

هرچه انها نزدیکتر به شما باشند یعنی شما بیشتر مایل به برقراری ارتباط هستید و برعکس.

 

اگر آنقدر دورند که نمیتوانید با انها صحبت کنید بدان معناست که شما از تنهایی خود و سکوت راضی تر هستید و محیط های خلوت را بیشتر میپسندید!

 

خوب اینم از این انگشتام دردگرفتن اینقدر تایپ کردم...

امید وارم که کمک کرده باشه خودتون و بهتر بشناسید...

 

دکتر محمد پورفخاران.