ساده ترین اشکال هندسی را به خاطر بیاورید :

 

*مریع -  مستطیل -  مثلث -   دایره -منحنی*


خیلی سریع و بدون اینکه زیاد به مغزتان فشار بیاورید شکلی را انتخاب کنید که از همه بیشتر میپسندید.

در حقیقت یک تست روانشناسی پیش روی شماست که با توجه به انتخابتان به سرعت نشان میدهد شما در زندگی چگونه آدمی هستید ! 

 

-چه شخصیتی دارید-دکتر محمد پور فخاران-

 

جواب ها رو به زودی میذارم. لطفا صبور باشیدچشمک