گاهی...


 

 

گاهی خسته ای...

گاهی تنهایی...

گاهی گیجی...

گاهی میترسی...

گاهی دل تنگی...

گاهی از خودت و دنیا بیزاری...

.

.

.

گاهی همه ی این گاه و بی گاهها باعث میشه

نفهمی داری چه تصمیمی میگیری!

 

.........

 

این وبلاگ تا مدتی نا معلوم آپ نمیشه!

به تنهایی احتیاج دارم...