بیزارم از دیدار و گفتار تو اون زمانیکه نباید...تو اون مکانی که نباید...با اون کسی که نباید!

  بعضی اتفاقات نباید تو یه زمانی بیفتند ولی میافتند. من متنفرم از این رویدادها  !

 

...

i want a friend*

someone who knows what i mean... is this a big request ?! talk to me... i need a little advice

tears are in my eyes...but i'm not crying over you!! i'm over you*