نمی شود از پیدا شدن حرف زد! نمی شود از پیدا نشدن هم چیزی گفت...

*مانده ام میان برگ و بی برگی ... آه از میان مرگی! *