باور کن کار سختی نیست!

من میگم تو میشنوی! من رک و پوست کنده میگم. تو هم صاف و صادقانه بشنو! من لبخند میزنم و میگم تو هم اخم نکن و گوش کن! من تردید و میبینم تو چشمات و واسه آرامششون  قسم میخورم! تو هم پلک بزن و باورکن. من راستش و میگم و تو هم سعی نکن دروغش و تو گوشات کنی! من مثل آدم بزرگ ها حرف میزنم...تو هم دست از لجبازی بچه گانه بردار!

من خیلی عامیانه...خیلی ساده و به زبان مادری ِجفتمون حرف میزنم تو هم مردونگی کن و در *مقابل فهمیدن مقاومت نکن!*

حالاتو چشمام نگاه کن و بگو که از پس این کار ساده برمیای!