امشب باید دو نفر تو استرس باشن ...

هیجان زده باشن و...

امشب باید دو نفر بیخواب باشن !

....................

 

یه جای کار میلنگه...

چرا چشم سه نفر به سقفه؟!