یلدای چشمان ِتو بلند تر است! 

تنها

به چیدنِ همه ی ستاره هایت می آیم...

 

................................

 

-زمستان فصل زایش توست! فصل زایش من... بیا و اتفاق عشق را در این فصل نطفه ببند!

-فکر کن بلندترین شب سال را بدون بودنت چطور سحر کنم جانم؟!

 

-"مادرِِ ِعشق" زاد روزت مبارک. عمرت به بلندای شب یلداییِ میلادت باد!