روزهایی که یک زن از همیشه بیشتر به خودش میرسه... روزهایی که یک زن از همیشه سحر خیز تره...روزهایی که یک زن از همیشه کمتر میخوره!! روزهایی که یک زن بعد از هر بار رد شدن از کنار آینه نگاهی موشکافانه به خودش میندازه... روزهایی که یک زن از همیشه خوشبوتره...روزهایی که یک زن به راحتی پس اندازش رو تو مغازه ی لباس فروشی یا زیور آلاتی به باد میده...روزهایی که یک زن ورزش کردن رو جدی تر از همیشه میگیره...روزهاییکه یک زن زحمت راه رفتن باپاشنه های 12 سانتی رو ترجیح میده به دویدن با کتونی های راحتش...روزهاییکه دلش رو به دریا میزنه و مدل ابرو یا موهاش رو بعد از مدت ها عوض میکنه!...روزهاییکه یک زن بیشتر از همیشه تو گوگل در حال سرچ کردنه! ... روزهاییکه یک زن با وجود لبخند های دلبرانه ی کشدارش گاهی نفس عمیقی از ته دلش کنده میکشه که صدای آآآآآآه داره!... روزهاییکه رنگ ماتیکش جیغ تز همیشه میشه...         

اینها روزهاییه که کمتر بهش توجه میکنی!

"تو احمق نباش تو این روزها"...     تمام این سختی ها رو فقط به شوق یک توجه تحمل میکنه....کار بیشتری ازش بر نمیاد! دلش تو رو میخواد و حرف های تحسین آمیزت!

و یا شاید فقط یک "نگاه عاشقانه" ی ساده ات را...