دیشبم مثل همیشه وقتی باهات حرف میزدم از همه دنیا دست کشیده بودم!!  با هم میگفتیم و میخندیدیم ...از هر دری حرف میزدیم ! گاهی لحن جدی میگرفتیم و حرف های عقل و منطق میزدیم...گاهی میرفتیم توفاز شوخی و اینقدر همدیگرو میخندوندیم که از صدای خنده ی همدیگه حض کنیم! گاهی هم پای احساسات و حرف های درگوشی به مکالمه باز میشد و کلی قلب از بالای سرمون میرفت میرسید به ستاره های آسمون!

دیشبم داشتیم از هر دری حرف میزدیم ...من تو اتاقم روی صندلی راحتی گوشی یه دست لم داده بودم و تو در حالیکه توخیابون قدم میزدی و از صدای نفس هات میشدفهمید که با پاهای بلندت داری تند قدم برمیداری با من حرف میزدی... من داشتم مثل همیشه خودم و لوس میکردم و تند تند از در و دیوار کلام به هم میبافتم...اونقدر غرق حرف زدنم بودم که صدای داد بلندت و نشنیدم و حتی صدای پرت شدن گوشیت! یه لحظه به خودم اومدم دیدم صدای بگو مگو میاد! خوب که دقت کردم فهمیدم ماشین بهت زده!!!    اصطلاح پاره شدن بند دل و زیاد شنیده بودم اما تا اون لحظه دردش و نچشیده بودم! بنددلم پاره پاره شد...هزار تا صحنه کمتراز یک ثانیه از  جلوی چشمام ردشد... هر چی صدات میکردم و التماس میکردم جواب بدی...تو صدای من و نمیشنیدی! باورت میشه بعد از اون چند دقیقه وقتی گفتی : الو ... من احساس کردم هیچ کلامی تو دنیا خوشگل تر از " الو"  از زبان تو نیست؟؟!!!  بهم گفتی حالت خوبه اما صدات درد داشت !  ولی همینکه بودی...همینکه بعد از اون چنددقیقه ی کشنده باز دوباره داشتی بامن حرف میزدی  من تازه فهمیدم که چقدر ... (چی بنویسم جای این سه نقطه که حق مطلب ادا بشه؟ تو بگو!!)

آخر شب وقتی بهم گفتی تو اون لحظه اولین کاری که کردی این بوده که گوشیت و برداشتی و دیدی من همونطوری پیوسته دارم حرف میزنم ومتوجه تصادفت نشدم و خیالت راحت شده و بعدش تازه به خودت اومدی و با راننده حرف زدی... من تازه فهمیدم که چقدر ... (چی بنویسم جای این سه نقطه که حق مطلب ادا بشه؟ تو بگو!!)

 

 

...................

 

- نه به خاطر دل من...نه به خاطر جسم خودت ...نه به خاطر هیچ چیز دنیا... که فقط به خاطر دو تا ستاره های همیشه منتظر تو خونه ... مواظب خودت باش!

-تمام دیشب به این فکر کردم که تو اگه نباشی کی بعد از بگو مگو کردن خودش و واسه من -گربه ی شِرِک" کنه و  بگه:  "دوسّم داری؟؟؟"

-خدایا عزیزانم رو به تو میسپارم... به قلب بیچاره ی من رحم کن!

-اصلا دیگه حق نداری وسط خیابون با من حرف بزنی... بگو خوب!  :|