فکر کن وقتی نباشم همه چیز تمام میشود...

همه ی دل شوره هایت ... همه ی بی خوابی هایت! همه ی درد غیرت هایت! همه ی سر درد هایت... همه ی تعصب های کشنده ات! همه ی درد دوست داشتن هایت! همه ی کل کل ها و دعواهایت! همه ی حواس پرتی هایت...همه ی سین جیم ها ...همه ی جواب پس دادن هایت! وقتی نباشم دیگر شب ها تا دیر وقت بیدار نمیمانی...سرشب میخوابی و تمام روز سرکار از بی خوابی سر گیجه نمیگیری! مجبور نیستی سر کار پچ پچ کنی و عذاب در گوشی حرف زدن رو تحمل کنی...وقتی نباشم خود خواهی هایم هم نیست... سایه ی سنگین ِ کسانی که دور و برم هستند هم نیست! تاوان دوست داشتنم هم نیست! وقتی نباشم همه ی این سختی ها یت تمام میشوند!

اماهمه اش این نیست با نبودنم چیزهای دیگری هم تمام میشود :

همه ی عاشقانه هایت! همه ی دل ضعفه ها و دل لرزه هایت! همه ی یخ کردن ها و داغ شدن هایت! فکر کن وقتی نباشم حتی همه ی "شاعرانگی هایت" تمام میشود! آن معشوق و همه ی نگاههای اغواگرانه اش...همه ی دل غشه های احساسیش! همه ی شوق انتظار لحظه های دیدارش... همه ی لذت خواندن میسیج های پر از احساسش! همه ی دِیت های عاشقانه ات! همه ی قرار های سر آن خیابانت! همه ی پچ پچ های نیمه شبانه ات! همه ی شب به خیر های آرام کننده ات! همه ی لذت بیدار شدن با صدای معشوقه ات! آن آغوش گرم و گم شدن در زمان و مکان... آن دستان کوچک و آن نوازش های لرزانش! آن خنده های از ته دل! آن بازی ها... آن بچه شدن ها و جر زنی ها... آن مشاعره و شرط بندی های کذایی اش! وناگهان رها کردن بازی و غرق شدن در دوست داشتن هایش! آن عشق و درد و دعواهای دوست داشتنی اش...آن لذت آشتی کردن بعد از چند دقیقه قهر کشنده اش! آن مرمر و تمام دوست داشتن های بی توقع اش! این عشق و آن شاعر شدنت! وقتی من نباشم همه چیز تمام میشود حتی آن خانه و هم خانه ات! آن سقف بی روزن! وقتی نباشم همه چیز تمام میشود!

وبا تمام شدن همه چیز -دل تنگی- سخت آغاز میشود!

این تو  و این تمام شده های ِ بعد از من...حالا خودت نبودنم را ببین... ببین کدام کفه ی این ترازو سنگین تر است! اصلا ماشین حسابت را دربیاور !خوب دو دو تا چهار تا کن ...سود و زیانت را بسنج و بعد به من بگو: بمانم یا بروم؟!