وجود 71 کامنت خصوصی و بیست وچند کامنت عمومی در پست سه نقطه (که حذف گردید) در مدت چهل وهشت ساعت !! دلتنگی و حس وابستگی شدید برای نوشتن و خوانده شدن...گرفتن ایمیل های تاثیر گذار... با خبر شدن از وجوود خواننده هایی که خاموشند اما دقیق و فهمیده و باهوش... همه دست به دست هم دادند تا معتادی را از ترک بازدارند !!

من به این خانه ...به این نگارش و به داشتن ِ این خواننده های فهیم معتادم... نه قدرت و اراده ی ترک کردن دارم و نه حتی اختیارش را !

 

من هستم...تو هم بمان!