گاهی دراز کشیدن کنار کسی که هنوز نمی دانی دوستش داری یا نه !! هم خوب است. مخصوصا اگر هیچ تماس فیزیکی در کار نباشد! مخصوصا اگربالش ها را عمودی گذاشته باشید و نیمه نشسته خوابیده باشد... مخصوصا اگر کتابی که نصفه خوانده است را از کنار تختش برداری و شروع کنی به خواندن ادامه ی کتابش...آن هم با صدای بلند... او هم چشمانش را ببندد وته دلش ذوق کند از اینکه میتواند با چشمان بسته خواندن کتابش را تمام کند! اما تو از متن کتاب هیچ چیزی نفهمی و با اینکه حوصله ات سر رفته...خواندن را ادامه بدهی...

دراز کشیدن کنارش خوب است وقتی میفهمی خودش را به خواب زده تا تو از خواندن خسته نشوی ! تو هم خودت را به علی چپ بزنی و بلند شوی رویش را بکشی و مثلا پاورچین پاورچین بروی آشپز خانه و بی صدا ظرف ها را بشویی و تمام مدت به این فکر کنی که:

دوستش داری؟!!