بعضی ها باید باشند!

همان ها که اگر پا گذاشتند به زندگیتان دیگر نبایدبروند! یعنی رفتنشان شدنی نباشد! همان ها که در بازدم ِ نفسهایشان به جای دی اکسید کربن ...اکسیزن پس میدهند! تا تو نفسشان را نفس بکشی و زنده بمانی!

بعضی ها باید باشند!

همان ها که تمام زندگیتان را معنی میدهند! غمتان را ...شادیتان را... خنده و اشکتان را میسازند و بنای زنده بودنتان رامعماری میکنند!

بعضی ها باید باشند!

باید باشند تا باشی. اگر هم خواستند بروند لااقل قبلش بگویند بهشتی هستند یا جهنمی... که زودتر بتوانیم  دوباره پیدایشان کنیم!

 

باید باشند...باورکن!