خدایا...

خدایا... گردن من و نگاه کن...

بهم بگو چی روش می بینی؟!!

                                    بهم بگو ...

خدایا به چشام نگاه کن...

نگاه کن و بگو چی توش می بینی؟!!!

خدایا این منم....

این کف دستامه....

                    این خلقت توست!!...

خدایا اگه سوالی باشه: _ منم_

اگه جوابی باشه: _تویی_

بیا یه روز بشین رو به روم... به چشام زل بزن و

واسه تموم چراهای من یه _ چون _ قشنگ بیار...

من خیلی وقت منتظرتم...

                                   خدایا ... میای؟!!

مرمری