روزهای بی حوصلگی ام دارند طولانی میشوند! وققتش است فکری به حالشان بکنم! نمی دانم شاید اولین قدم خداحافظی موقت با مرتضی پاشایی باشد! وقتش است کمی بروم  سراغ  شیش و هشتی! شاید برای روحیه ام خوب باشد! ازاین روزها ی آخر سال و ولوله ی خیابان ها هم میشود استفاده کرد! دلم میخواهد دقایق طولانی از کنار قطار ماهی فروش ها ...سبزه فروش ها... و مخصوصا شمع فروش ها!!! رد بشوم و از این پنج شش روز باقیمانده استفاده کنم ...چون میدانم بلافاصله بعد از تحویل سال دلم باز میگیرد!

وقتش است... همین امروز!