بی خوابی دلایل زیادی دارد. نمی دانم دیشب چند نفر تا صبح بیدار بودند ...

اما می دانم که درگوشه گوشه ی دنیا خیلی ها دیشب را نتوانسته اند بخوابند والان سر درد دارند! تهوع دارند...سرشان گیج میرود...

 می دانم کسانی بوده اند که ازفرط بیماری ودرد نخوابیده اند....کسانی بوده اند که از فراغ و دوری کسی که دوستش دارند بی خوابی کشیده اند... کسانی بوده اند حتی که ازفرط خوشحالی و هیجان نخوابیده اند و... حتما کسانی هم مثل من به خاطر پرستاری از عزیز ترینشان بیدار بوده اند! و این برای من بدترین نوع بی خوابیست! لحظه هایی که صدای ناله ها و نفسهای داغ  و تب دار مقدس ترین موجود زندگی کاری میکند که نفسهایت بندبیایند و تا صبح ازخدا بخواهی که درد اورابه جان تو حواله کند تا او راحت بخوابدو جسم زیبا و دوست داشتنی اش فارغ از هر دردی باشد!

+خدایا تو می دانی که همه ی زندگی من همین نفس های تب دار است... تو را به بزرگترین اسمت قسم  خودت نگهدار همه ی زندگیم باش...