پسرک چهار ساله: خوش به حال پریماه. مامانش یه داداش کوچولو براش به دنیا آورده.

دایی پسرک: تو هم دوست داری داداش داشته باشی؟

پسرک: آره ولی نمیشه.

بابا بزرگ پسرک: چرا نمیشه؟

پسرک: آخه مامان و بابا ی من با هم قهرن. پیش همدیگه نمی خوابن!

دایی و بابا بزرگ پسرک: :|