غمگینم... درد دارم...درد!

برایم دعا کنید دوستانم.