از آدم های فضولی که سال تا سال یاد آدم نمیکنند و همین که بو میکشند خبر تازه ای شده و وقت خوبی برای فضولی و خاله زنک بازی رسیده به سرعت نور خودشان را میرسانند..."متنفرم"!

-خیلی شیک و مجلسی-