باور  کنید اتفاقاتی  که همیشه از رخ دادنشان وحشت داریم و برگترین کابوس های زندگیمان هستند انقدر ها هم ترس ندارند!

این را دخترکی دارد به شما میگوید که روزی فکر میکرد اگر هیچ حسی برای عاشقانه نوشتن نداشته باشد حتما خواهد مرد! ... اما نمرده! زنده ست این روزها و زندگی میکند... هنوزهم میخندد! فیلم میبیند! خرید میکند! کیک میپزد! لاک میزند! چیزبرگر با سس سفید و پنیر اضافه میخورد و زیر بید مجنون حتی موسیقی گوش میکند...آن هم از نوع شیش و هشتی اش!! ... خلاصه که فوبیا یی در کار نبوده!