اگر من می دانستم که چه کسی برای اولین بار  این قالب وبلاگ های زمینه مشکی را درست کرد به شخصه خفه اش میکردم! ... فکر کن با هزار ذوق و شوق وبلاگ باز میشود... تعریف نویسنده اش را شنیده ای... از ظواهر امر پیداست قلمش خواندنیست! همین که صفحه بالا می آید و رنگ تند سیاه زیر نوشته مینشیند...هزاران شوق خواندن در تو میمیرد!...

نکنید ...خواهش میکنم این ظلم را به خواننده های مشتاقی مثل من نکنید...خوب؟