خودم و پرت میکنم تو بغلت... سرم رو با اصرار به سمت پایین می اندازم...تو من و میشناسی ... می دونی بغض دارم! میدونی تو این مواقع دوست ندارم به صورتم نگاه کنی... میدونی... اما عاشق لرزیدن چانه ی من قبل از گریه کردنی! بد جنسیت گل میکنه و به اصرار سرم و بالا میگیری... لبخند میزنی! از اون لبخند ها که فقط من معنیش رومیدونم! کنارم میشینی و دقایق طولانی برام از اتفاقات محل کارت تعریف میکنی... هم تو و هم من خوب میدونیم که فقط می خوای فضا عوض بشه... عوض میشه! ... اما یه چیزایی هست که تو نمی دونی ! که من میدونم! که اگه تو بدونی ....

راستی  بهت گفته بودم تازگی ها خر و پف میکنی؟!