سیب درشت قرمز رنگی را که مدت هاست پنهانش کرده ام و جرات گاز زدنش را نداشتم... امروز گاز زدم...

خوشمزه بود ...تنها همان یک گاز خوشمزه و آبدار برایم کافی بود...   حالا سیب درشت قرمز رنگ آبدار گاز زده ای دارم که می خواهم هدیه اش بدهم؟! به اولین کسی که سر راهم قرار بگیرد و دلش سیب بخواهد! هر کسی که باشد... 

-چه کسی سیب دهنی میخورد؟!