اگر در زندگی کسی را از اعماق وجودتان خواستید...اگر دیدید هر چه میخواهید حواس دلتان را پرت کنید...گول نمی خورد و باز برای آن یک نفر پر میزند... اگر دیدید وقتی میبینیدش گُر میگیرید...نبضتان  آنقدر تند میشود که دیگر شبیه نبض نمیزند و تقریبا صدایش شبیه  بوق ممتد شده ... اگر حس کردید...فقط حس کردید که عاشق شدید ... ولش نکنید! طرف را میگویم...دست از سرش برندارید! اگر حتی در ظاهر حس کردید  شما را نمی خواهد باز هم سماجت کنید... شاید او خنگ است و زود نمیفهمد...شاید وقت لازم دارد ... شاید اعتقادی به عشق در یک نگاه ندارد... شاید باید رویش کار بشود تا عاشق شود! شما پاپس نکشید... اصلا یه جورایی زگیلش شوید چه ایرادی دارد... ممکن است روزی برسد که او از شما عاشق تر شود...

بیایید و به حرف های ظاهرا غلط من گوش کنید... جواب میدهد! این حرف ها را از سر تجربه زدم ها نه از زور گرما زدگی ...حالا از ما گفتن بود !!