وقتی یک مرد ظرف میشورد یا :  

_در کمتر از پنج دقیقه به شکل فجیعی ظرف ها را گربه شور کرده و سینک را کفی و کثیف به امان خدا رها میکند و از آشپزخانه غیب میشود...( معمولا تلفات این ظرف شستن تا چند روز دست و پای دیگران را میبرد!)

یا:

_ یک ساعت تمام چنان با وسواس ظرف ها را میسابد که انگار سگ لیشسان زده بوده! و قاشق ها و لیوان ها بعداز آبکشی چنان با نظم چیده میشوند که انگار ارتش سرخ چین صف کشیده اند برای مانور! (معمولا آنقدر طول میکشد که عطای این کار کردن به لقای آن بخشیده میشود!)