دنیای عجیبیست این دنیای مجاز! آدم ها می آیند... میبینند... می نویسند... می خوانند... میشنودند...وابسته میشوند و معتاد حتی!

گروهی کار میکنند اینجا...گروهی تفریح! گروهی پول در می آورند و عده ای پول هاشان را حرام میکنند حتی!

گروهی استفاده میکنند و عده ای سوئ استفاده... گروهی با سواد میشوند اینجا و عده ای فاسد ومنحرف حتی!

دنیای عجیبیست این دنیای مجاز! گروهی شاد میشوند...گروهی غمگین! گروهی درد دل میکنند و گروهی درد دل میشوند اینجا!  عده ای می خندند و عده ای گریه میکنند یا میگریانند حتی!

دنیای عجیبیست این دنیای مجاز! گروهی  مجیز میگویند اینجا و عده ای فحاشی میکنند!  عده ای زندگی میسازند و عده ای زندگی ها بر باد می دهند!گروهی بد بین میشوند و عده ای عاشق حتی!

دنیای عجیبیست این دنیای مجاز... دنیایی که این روزها گسترده تر از همیشه شده است برایم... و ملموس... چنان ملموس که گویی هرگز دنیای رئالی نبوده است!