درست یک ماه پیش بود. چهارشنبه یست وسوم مهر ماه نود وسه! چشمانت  باز بود...لباست را دوست نداشتم! انگار خودت هم  دوستش نداشتی! چون رفتی و عوضش کردی وگفتی ریش ریش هاش اذیتت میکنند! چقدر از این حرفت خوشم آمد! حرف زدنت را دوست داشتم و اینکه در چند قدمی ات نشسته ام حالم را خوب میکرد... و حالا خوشحالم! خوشحالم که در اخرین کنسرت تو نشستم...دست زدم... جیغ کشیدم...با تو هم آواز شدم.. بغض کردم...خندیدم .فریاد کشیدم و گفتم که دوستت دارم و تو...تو شنیدی! خوشحالم که با تو فریاد کشیدم  و با هم خواندیم: گریه میکردم ... در و که میبست... میدونستم که میمیرم...اون عزیزم بود...نمی تونستم جلوی راش و بگیرم...  

 درست یک ماه پیش در چنین شبی!  تو نمی دانستی که هرگز دیگر روی هیچ سنی صدای حیرت انگیز تو دل های عاشق را نخواهد لرزاند! و من نمی دانستم که هرگز نمی توانم با اعجاز حنجره ی تو دست کسی را بگیرم و عاشق تر شوم!

از تو ممنونم که آمدی... خواندی...دل های زیادی را  عاشق کردی...محافل زیادی را رویایی کردی...برای خیلی از عشاق خاطره ساختی..با مرگ جنگیدی ... ماه ها دست و پنجه نرم کردی وطاقت آوردی... از تو ممنونم که تا اخرین لحظه ناامید نشدی و دوستانت را روحیه دادی! از تو ممنونم که صدایت را برایم یادگار گذاشتی!

حالا تو رفته ای! امشب اولین شب آرامش توست! از درد های طاقت فرسایت خبری نیست. چشمانت را بسته ای و با خیال راحت و بالی سبک و روحی آزاد به جایگاهی که شایسته ات است میروی! دیگر نگران تو نیستم اما... تمام حسرتم از این است که آن حنجره می توانست سالیان دراز دیگری بخواند و دل های زیاد دیگری را عاشق کند! برای نبودنِ ان زخمه های آواز قدری زود بود ...نبود؟!!

سفرت را زود به پایان رساندی...حالا باهزار خاطره ی خوش به منزل آرامت برگرد...به آغوش او که از مادر به تو عاشق تر است... تمام دردهایی که یازده ماه تحمل کردی را به یک نوازشش آرام خواهد کرد و کفاره ی تمام رنج هایت بوسه ای خواهد بود که امشب روی گونه ات می نشاند!آرام بخواب ...دیگر از درد خبری نیست! فقط کافیست وقتی خدا آمد کنارت  در گوشش زمزمه کنی : تحمل نداره نباشی...دلی که تو تنها خداشی!

درست یک ماه پیش در چنین شبی لحظه ی خداحافظی گفتی: دلم برایتان تنگ میشود!... کاش بدانی.. آه...کاش بدانی چقدر دلم برایت تنگ میشود!

حالا گاه ِ آرامش توست...آرام بخواب در آرام گاهت!

 

.....

پ.ن: ندارد! ندارد! ندارد!