این روزها سرم خیلی شلوغ است...

چند عکس با کیفیت از تو دارم که باید ساعت ها بهشان زل بزنم و زوایای هندسه ی تو را کشف کنم...