مادر داره درد میکشه...

نفس هاش سنگین شدن...

همه جا تنگه...

همه چیز سخته ...

چیزی به اسم زندگی داره شروع میشه...

برای بیست و نهمین بار...