لبخند بزن...

گرد دلواپسی هایت را به ایمان دستان من بسپار...

دنیا هم که علیه ما برخیزد کاری از پیش نخواهد برد...

"من و تو آن اتفاقی هستیم که افتاده است"