نحسی سیزده دلم را گرفت...

چقدر گفتم همه چیز این دنیا کفاره دارد...حتی خنده و مستی...

 

حالا بیا و درستش کن این همه تنگی نفس را...