امروز اول ابانه !

امروز دقیقا 6ساله که رفتی...

 از صبح که چشمام و باز کردم  تا حالا همه جاتو رو میبینم.همه جا بوی تو پیچیده...

همش خاطرات تلخ اول ابان 85  جلوی چشمامه : هیچی نمی فهمیدم...

فقط یه سوزش توی دستم و بعد دوباره بی هوشم می کردن و من نمی دونستم دارن تن ظریف و ناز تو رو به دست تن سرد وبی رحم خاک می سپارن....

حتی نذاشتن واسه بار اخر صورت نازتو ببینم! می خواستم یه بار دیگه دستت رو بگیرم.    اخه داشتی واسه همیشه میرفتی !

                                           رفتی ...

بی خداحافظی...

ولی میگن دستت از گور بیرون مونده ...

الهی بمیرم برات... الهی مریمت بمیره...

6 ساله که بدون تو دارم نفس می کشم ... دیگه بسه ...

می گن  تو دیگه نمی تونی برگردی ,پس لااقل من و ببر پیش خودت..

دیگه بسه ... دلم برات تنگ شده ... به کی بگم؟

سنگ قبرت این جمله روز یاد از من شنیده :

دلم برات تنگ شده...

راستی ... بهم بگو دروغ می گن...  بهم بگو :

دستت از گور بیرون نمونده...

                                         مونده؟!!!!!!!

مرمری