تازگی ها موش های گرسنه ی جملاتم را خیلی دوست دارم.

چون هر وقت می خواهم بگویم دوستت ندارم...

                   با ولع تمام نون جمله ام را می بلعند و تو میشنوی

که من با گریه میگویم :

دوستت دارم...

مرمری