مسیح اسمانی من...

 من مریم مقدس تو هستم...

تنهاکسی که به

معجزه ی تو ایمان دارد !

اما این بار:

مسیح من به معراج نخواهد رفت !

مسیح من بر صلیب نخواهد رفت !

معجزه ی مسیح من این است:

این بار

مریم از بطن مسیح متولد شد!!

مرمری