امشب بد جوری سر به راهم!

 

چه سخته ایستادن روی مرداب ونگاه کردن به ساعت مچی و

                                                                     فرو رفتن !!

چه سخته همه ی لطافت دخترانه ی بدنت و فرو ببری تو اغوش

                                            سرد و بی روح گور !!

و بلند بگی : این منصفانه ست....  !

 

 

                                         

بیا...

بیا امشب عزیزم...

بیا مظلوم ترین مست عالم رونوازش کن!

اخه تو خوب می دونی چی سر به راهم کرده !!!

مرمری سر به راه.