خورشید نگاهت

 

               مراذوب می کند هر دم...

 

            می دانی سر به هوا شدنم

 

                       از چیست؟!!

 

                       این روزها...

 

               بدجوری اسیرت هستم!

 

                     همه می گویند:

 

                  افتابگردان شده ام !!!

 

 

                                                                               مرمری