من اوووووومدم!

 

سلام به همه ی دوستای خوب و وفادارم...

نمی دونیدوقتی اومدم و کامنت های قشنگتون وخوندم چقدر ذوق زده

شدم.

خوبی این نبودن های ناگهانی اینه گه ادم دوستان باوفاشو میشناسه و

یاد میگیره که قدرشون و بیشتر بدونه...

 

 

قدرتون و میدونم و دوستون دارم...

مرمری