فاصله چقدر عذابه وقتی باشه بین احساس...

                           جاده ها فاصله نیستن...فاصله غربت حرفاس...

 

                                                      مرمری