پست قبلی رو پاک کردم...

اخه خیلی زود فهمیدم !

اره حالی که داشتم عشق نبود...

فقط یه سوئ تفاهم کوچیک بود!!!

از این سوئ تفاهم ها :