هر ثانیه با دلم سر صحبت توست

مغرور شدن برای من عادت توست

.

.

.

یک عمر به هر ساز زدی  رقصیدم

حالاتو برقص خوشگلم , نوبت توست...