لب خودکارم رو که روی لب کاغذ میذارم...

انگار دیگه کاغذ بی قرار نمیشه!

انگار خودکارم دیگه تب نمی کنه!

هیچ تپش تندی اتفاق نمی افته...

.

.

.

خدایا...

انگار شعرهای من همه خشکیدند!

آی قلب  بی تابم...

چه بلایی بر سر عاشقانه هایت آمده؟!!!

مرمری