هر روز تکراریست...

صبح هم ماجرای ساده ایست,

گنجشک ها بیخود شلوغش میکنند!