دلم را تکاندم...

فکرم را...

ذهنم را...

زندگی ام را...

.

.

.

بی فایده بود!

زلزله هم که بیاید...

تو از من جدا نشدنی هستی...

 

مرمری