میخواهم موهایم را

کوتاه کوتاه کنم...

.

.

.

.

.

گریزانم از هرچیزی که

خاطرات تو در آن چنگ میزند!