دلم بچگی میخواهد!

آن کوچه وخاطراتش را...

دلم تو را میخواهد... تو ی آن روزها...

 

بیزارم از دوست داشتن های آشکارا...

دلم بوسه های یواشکی میخواهد!

 

مرمری